Kondycja każdej firmy zależy w dużej mierze od umiejętności miękkich kadry zarządzającej. Taki sukces firmy, jaki poziom kompetencji osobistych i społecznych Managerów.

O tym, że wysoko wykwalifikowani managerowie stanowią główny trzon firmy, wie prawie każdy przedsiębiorca. Umiejętności twarde, wiedza branżowa, techniczna jest ceniona i możesz ją rozwijać u swoich pracowników, ale czy to rzeczywiście wystarczy do zbudowania długofalowego sukcesu swojej firmy? Dlatego właśnie skorzystać z naszej oferty na: szkolenia menadżerskie dla managerów sprzedaży.
 
Dziś, w świecie ciągłych zmian, kompetencje twarde to za mało, żeby osiągnąć długofalowy sukces i stać się jedną z najbardziej pożądanych firm na rynku. Ponieważ sukces firmy w dużej mierze uzależniony jest od wysokiego poziomu kompetencji miękkich – osobistych i społecznych wszystkich managerów, z którymi współtworzysz organizację. To właśnie sposób w jaki zarządzasz, jaką postawę prezentujesz wobec wszystkich współpracowników oraz jak dobrze komunikujesz się z zespołami i z klientami przyczynia się w ogromnej mierze do tego, jak szybko osiągasz większe zyski i stajesz się liderem w swojej branży.

Abyś stał się firmą przyszłości, potrzebujesz Managerów Przyszłości – pracowników, którzy świetnie posługują się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz kompetencjami osobistymi i społecznymi. Potrzebujesz mieć jasno określoną wizję i misję. Musisz być świadomy swoich procesów wewnętrznych, bardzo dobrze panować nad swoimi emocjami, znać wartości osobiste, cele oraz mechanizmy motywacyjne swoich pracowników i potrafić je sprawnie połączyć z celami i wartościami organizacji. Potrzebujesz być osobą pewną w działaniu, która pragnie “niemożliwego” i potrafi przekonać innych, że niemożliwe jest możliwe, oraz być dla ludzi wzorcem, modelem swojej roli, którą inni się inspirują.

POSTAWA MANAGERA

ZARZĄDZANIE

KOMUNIKACJA

ROZWÓJ LUDZI

SUKCESJA

Co zyskujesz


Mocną kadrę zarządzającą

Mocną kadrę zarządzającą ukierunkowaną na budowanie i egzekwowanie nowego biznesu.

Odpowiedzialnych managerów

Szkolenia menedżerskie przygotowanych do podejmowania trudnych i często złożonych decyzji, za które biorą pełną odpowiedzialność.

Osoby zarządzające o doskonałej komunikacji

Osoby zarządzające o doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych: w zarządzaniu, rozwiązywaniu konfliktów, łagodnym przeprowadzaniu ludzi przez zmianę.

Zmotywowanych pracowników

Managerów, którzy rozumieją, co motywuje każdą osobę z którą współpracują, a w rezultacie efektywniej motywują zespół do realizowania celów.

Kadrę ukierunkowaną na rozwój

Kadrę zarządzającą, która panuje nad swoimi emocjami, ma wysoko moralną postawę i jest ukierunkowana na rozwój ludzi w zespole.

Zespoły, które są współtwórcami sukcesu firmy

Zmotywowane zespoły, które są współtwórcami sukcesu firmy i biorą za niego odpowiedzialność.

Etap 1

Budowanie Postawy Managera


Rola managera jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych ról w organizacji.
 
Funkcja, która napędza rozwój firmy i potęguje jej zyski. Możesz porównać ją do „katalizatora” – jesteś odpowiedzialny za to, jak szybko firma się rozwija i jakie osiąga sukcesy. W firmie odpowiadasz za wynik, rozwijasz ludzi, inspirujesz ich do ciągłego kwestionowania utartych założeń i poszerzania swojego sposobu myślenia, sprawnie łączysz ich cele z celami organizacji i dbasz o ich ścieżkę awansu. Dla swojego zespołu jesteś wzorcem, który świadomie lub nieświadomie modelują, dlatego postawa, którą prezentujesz, jest kluczowa. Podczas pierwszego etapu szkolenia wspólnie rozwijamy postawę Managera Przyszłości, dzięki której masz odwagę wychodzić poza strefę komfortu i kreujesz bardziej innowacyjne rozwiązania dla swojego biznesu. Z większą efektywnością rozwiązujesz konflikty — zarządzasz konfliktem oraz jednocześnie budujesz komfort działania dla swojego zespołu w warunkach niepewnych. W rezultacie szybciej prowadzisz swoją organizację do sukcesów i łatwiej rozwijasz swoją karierę.

Etap 2

Zarządzanie


Żebyś osiągał wysokie wyniki i przekraczał pożądane rezultaty dla swojej firmy, potrzebujesz posługiwać się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które polepszają efektywność oraz jakość zarządzania.
 
Dzięki takim umiejętnościom doskonale zarządzasz poprzez wizję, misję i wartości swojej organizacji w sposób, który inspiruje i motywuje pracowników długofalowo, a także potrafisz łagodnie przeprowadzić ludzi przez zmianę. Umięjętności, które rozwijasz podczas drugiego etapu, powodują, że tworzysz jasne, zwięzłe i przekonywujące komunikaty usprawniające delegowanie i rozliczanie zadań. Rozwiązujesz problem udzielania negatywnego feedbacku, który możesz postrzegać jako niełatwy. Uczysz się jak kreować ideę, która łączy wszystkich pracowników i rozwija wysoko zaangażowane zespoły. A to wszystko znacznie przyspiesza sukcesy zespołu, którym zarządzasz.

Etap 3

Rozwój ludzi


Im więcej wyszkolisz swoich dobrych managerów, tym szybciej firma się będzie rozwijać.
 
Możesz kształtować rynek i wyznaczać nowe standardy w swojej branży, ale potrzebujesz do tego świetnego zespołu profesjonalistów, którzy posługują się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i przejawiają odpowiedzialną postawę. Dlatego podczas kolejnego, trzeciego etapu, nabywasz umiejętności stymulowania rozwoju współpracowników. Pogłębiasz wiedzę o tym, jak używać komunikacji ukierunkowanej na poszerzenie myślenia i działania swoich pracowników. Zrozumiesz co motywuje każdą osobę w zespole i potrafisz dopasować do niej odpowiedni komunikat. Uczysz się jak w bardziej świadomy sposób zarządzać różnorodnością i jak rozwijać we współpracownikach te kompetencje, które są im potrzebne do szybszego rozwoju i kariery.

ETAP 4

Sukcesja


Jako przedsiębiorca czy lider wykorzystujesz siłę kultury organizacji jako jednego z narzędzi swojej wyróżnialności na rynku.
 
Kultura organizacji to konsekwentna, systemowa i specjalistyczna komunikacja wewnętrzna ludzi i organizacji, dla której pracujesz. To również symbole, którymi firma się posługuje, a także dopracowany kodeks etyczny działania i postępowania. Posiadasz jasno zdefiniowane środowisko pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Współpracownicy mają określoną tożsamość, w tym misję, wizję i wartości. Posiadają wyznaczone cele, określony kod zachowań wewnątrz firmy oraz jasno zdefiniowane ścieżki kariery. W roli przedsiębiorcy, managera, lidera potrafisz tworzyć nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwoju pracowników i stajesz się pożądanym pracodawcą.